...

Współczesny Gestalt zapewnia ważne i skuteczne ramy dla kierowania zmianami i zarządzania nimi oraz wprowadzania kreatywnych, etycznych i zrównoważonych rozwiązań dla organizacji. Jest metodą integrującą koncepcję Gestalt z teorią zarządzania organizacją i teorią zmiany


Wkład terapii Gestalt w obszar rozwoju i zmian organizacyjnych jest dobrze ugruntowany. Pojęcia dynamiki grupy, badania zdarzeń i teorii pola, a także kluczowe aspekty teorii psychoterapii Gestalt przyczyniły się do rozwoju Gestalt w organizacjach. Najważniejsze dla koncepcji zmiany organizacyjnej Gestalt jest to, że praktycy i klienci współpracują ze sobą i uczą się na podstawie zachodzącej między nimi, ciągle zmieniającej się relacji. Jest to praktyczne podejście, zorientowane na działanie, które obejmuje wzajemne zapytania i ocenę efektów relacji. Praktykujący GPO są zatem specjalistami w swoich obszarach, którzy również mają wysoką zdolność do rozwijania pozytywnych relacji wymaganych do wspierania procesu uczenia się i twórczego adoptowania.


Praktycy Gestalt uważają, że rozwój osobistej świadomości jest fundamentalną częścią ułatwiania zmian oraz zarządzania nimi. Podobnie i praca "tu i teraz" jest podstawową cechą prac rozwojowych organizacji. Aby skutecznie łączyć te procesy, należy być samoświadomym, tak aby osobiste, subiektywne doświadczenia "tu i teraz" były selektywnie dzielone w ramach pracy organizacyjnej. Rozwijanie obecności praktykującego jest zatem kluczowym aspektem uświadomienia sobie własnego wpływu i możliwości wykorzystania siebie jako narzędzia zmiany.


Charakterystyczne dla nurtu Gestalt jest podejście holistyczne – organizacja nie jest redukowana do pojedynczych aspektów funkcjonowania, możliwych do wyrażenia w postaci wykresów. To, co dzieje się z organizacją, czyli z ludźmi w niej osadzonymi, odbywa się w wymiarze fizycznym, emocjonalnym, poznawczym, społecznym i duchowym. Dopiero suma tych czynników daje pełny obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa w świecie. Każda organizacja ma swoją unikatową rzeczywistość i tę właśnie rzeczywistość należy zrozumieć, zmieniać i dążyć do udoskonalania.


Przy stosowaniu Gestalt w organizacjach interwencje są oparte na kilku polach, ich wzajemnych relacjach oraz zasadach teorii systemów. Gestalt, ale i GPO uznaje funkcję oporu oraz rozumie, w jaki sposób ludzie i wydarzenia są wzajemnie powiązane (w organizacjach) oraz jak wpływają na siebie. Podejście Gestalt do zmian w organizacjach jako nieliniowe, wyłaniające się i dynamiczne. Podejście to jest jednocześnie zgodne z najnowszym podejściem w teorii złożoności i zapewnia unikalne spojrzenie na interwencję na poziomie grupy i całej organizacji.